Úvod
Magazín
Vše o ošetřovném při péči o svého blízkého

Vše o ošetřovném při péči o svého blízkého

Chci pečovat o blízkého. Musím se vzdát práce? 

V tomto článku se zaměřujeme na to, jak si lidé mohou poradit s péčí o své starší blízké a zároveň zvládat práci. Podrobně popisujeme, jak jim v tom může pomoci zákoník práce, včetně pravidel pro krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné. Ukazujeme možnosti, které tato pravidla pečujícím nabízejí, aby lépe zvládali péči o své blízké a své pracovní povinnosti.


Co říká zákoník práce?

Paragraf 241 odst. 2 zákoníku práce říká, že ten, kdo převážně sám pečuje o člověka v II., III. nebo IV. stupni závislosti, může požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel je jim povinen vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Tyto důvody by zaměstnavatel musel obhájit u případného soudu. V zákoně není stanoveno, co přesně je myšleno vážnými provozními důvody. Také přijetí dalšího pracovníka na zkrácený úvazek (tedy sdílení úvazku) může být řešením žádosti o změnu pracovní doby.

 

Náhrady 

V případě, že se budete péči o osobu blízkou věnovat jako „hlavní pečující“, stát vám za každý měsíc péče uhradí vaše zdravotní pojištění. Je nutné, abyste své pojišťovně do osmi dnů od vydání doložili přiznání příspěvku na péči, které vám vystaví Úřad práce na základě žádosti, kterou podala osoba, která péči potřebuje. Současně se vám doba péče započítá do důchodového pojištění.

 

Krátkodobá péče a ošetřovné 

Podmínky nároku

• První podmínkou je nemoc nebo úraz blízké osoby vyžadující nezbytnou péči druhého člověka

• Druhou podmínkou je společná domácnost obou osob anebo jejich příbuzenský vztah

• Nezbytnou podmínkou je účast zaměstnance (pečujícího) na nemocenském pojištění, avšak ne všichni zaměstnanci účastní nemocenského pojištění mají na ošetřovné nárok. Nárok na ošetřovné mají zejména zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru. Naopak nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nárok na ošetřovné nemají také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Postup pro vyřízení

Od lékaře opečovávaného si nechte vypsat tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)”, který neprodleně předejte zaměstnavateli. Pokud se chcete na ošetřovném vystřídat (např. s partnerem) využijte „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)”. Jako doklad zaměstnavateli o ukončení péče první pečující osobou slouží tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)”.

Délka čerpání

Dávku lze čerpat maximálně 
9 kalendářních dnů. Pečující osoby se mohou v průběhu tohoto období v ošetřování jednou vystřídat.

 

Dlouhodobá péče 
Dlouhodobé ošetřovné 

Může nastat situace, kdy je o vašeho blízkého ze zdravotních důvodů potřeba pečovat celodenně. V takových případech lze využít dávku českého systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka slouží především při náhlém, neočekávaném vzniku potřeby péče a poskytne pečujícímu náhradu ztráty příjmu bezprostředně po vzniklé situaci. 

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“. 

Podmínky nároku u ošetřované osoby (seniora)

• Náhlé zhoršení zdravotního stavu

• Nutná hospitalizace po dobu alespoň 7 dnů, nesmí jít o vyšetření, ale o léčbu

• Nemocnice v den propouštění potvrdila předpoklad potřeby celodenní péče po dobu alespoň 30 dnů (např. mozková příhoda, poúrazové stavy)

• Rozhodnout o potřebě 
dlouhodobého ošetřovného je nutné v den propuštění z nemocnice. 
Zpětně není možné

• Lékař určí datum, kdy se má ošetřovaná osoba dostavit ke svému praktickému lékaři (nejpozději do 15 kalendářních dnů)

 

Kdo může čerpat? 
Pečující osoba, která je 
• Pojištěnec (zaměstnanec nebo OSVČ), který nemůže vykonávat svoji práci, jelikož ošetřuje jiného člena domácnosti nebo člena rodiny, u kterého jeho stav daný nemocí či úrazem vyžaduje nezbytně péči druhé osoby

• Podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je účast ošetřující osoby na nemocenském pojištění v minimální délce 90 dní v předchozích 4 měsících v případě zaměstnanců, resp. 3 měsíce u OSVČ


Pokud s ošetřovaným nežije v jedné domácnosti, může dávku pojištěnec čerpat, pokud se jedná o:

• příbuzného v linii přímé 
a sourozence

• nebo ošetřování manžela 
(manželky)

• registrovaného partnera 
(registrované partnerky)

• rodiče manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky)

 

Délka a výše podpory

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu a lze čerpat po dobu maximálně 90 dní.

 

Potřebujete poradit? 

Řešíte obdobnou životní situaci a rádi byste se poradili osobně? 
Vyslechneme vás, poradíme a pomůžeme v konkrétní situaci péče o vaše blízké, a to osobně u nás v kanceláři v Praze (adresa: Michelská 18/12a, Praha 4 Michle). Termín setkání si prosím domluvte předem.

Můžete se nám ozvat také prostřednictvím e­‑mailu poradenstvi@sue­‑ryder.cz nebo telefonicky na naši linku, a to každé úterý od 8:30-11:30 nebo každou středu mezi 15:00-18:00 na číslo 
777 718 465.

 

www.neztratitsevestari.cz