Úvod
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Sanovia, a.s.

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Sanovia, a.s., IČ: 28570481, se sídlem: Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, provozujícím svůj obchod na internetové adrese www.mojelekarna.cz  jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“). Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího (dále jen ,,provozovna"):

a) Lékárna Sano, Kladská 916/65a, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí.

b) telefon: +420 737 994 450

c) e-mail: [email protected]

1.3.   Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4.   Kupující bere na vědomí, že v rámci e-shopu jsou mj. nabízeny i léčivé přípravky, které jsou určeny pouze fyzickým osobám a nejsou určeny pro podnikatelský nákup léčiv nebo nákup léčiv právnickou osobou. Objednávka jakéhokoli jednotlivého druhu zboží na jednu osobu a jeden den je omezena počtem 25 ks balení.

1.5.   Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím e-shopu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

1.6.   Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem výslovně neupravené v těchto VOP ani v kupní smlouvě, se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.7.   V případě jakýchkoliv rozporů mezi VOP a kupní smlouvou, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8.   Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

1.9.   Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

2.      Informační služba

2.1.   Prodávající má v rámci internetových stránek zřízenou zákonem požadovanou informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu ( Po - Pá od 8:00 do 15:00, Mgr. Martina Obrtelová). Tato informační služba slouží rovněž k zajištění a shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které byly prodávajícímu oznámeny dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

2.2.   Kontaktní údaje Informační služby:

Telefon: +420 737 994 450

E-mail: [email protected]

2.3.   Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci e-shopu a jsou uvedeny i v rámci objednávky, jejíž kopie je zasílána na elektronickou adresu kupujícího.

2.4.   V případě nemoci nebo zdravotních obtíží se obraťte na svého lékaře.

2.5.   Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivě číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

 

3.      Předmět kupní smlouvy

3.1.   Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ustanovení § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, a mohou jím být i zdravotnické potřeby, potravinové doplňky a kosmetické přípravky (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím e-shopu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

3.2.   E-shop provozovaný prodávajícím obsahuje přehled zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

a) název produktu;

b) fotografie produktu; přičemž kupující bere na vědomí, že vyobrazení fotografie u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky; u léčiv je rozhodující text uvedený v příbalovém letáku;

c) specifikace produktu dle jeho povahy;

d) cena produktu – je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady za dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na e-shopu prodávajícího;

e) povinné informace dle zákona o léčivech a vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, pokud se jedná o léčiva.

3.3.   Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když mu je objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mj. v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží nebo pokud kupující v minulosti porušil VOP, opakovaně nepřevzal zboží apod. či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím e-shopu. Prodávající je dále oprávněn odmítnout objednávku v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, došlo k vyčerpání skladových zásob a zboží nelze objednat u výrobce ani se jinak nedodává.

3.4.   Prodávající si vyhrazuje veškeré změny zboží a změny cen v e-shopu. Nabídka zboží vystaveného v e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

4.      Objednávka zboží – uzavření kupní smlouvy

4.1.   Pro uzavření kupní smlouvy vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu prodávajícího. Tento formulář obsahuje informace o:

a) o objednávaném zboží, které kupující vložil do nákupního košíku v e-shopu;

b) způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.2.   Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, že objednávku obdržel.

4.3.   Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod.) vždy oprávněn ověřit objednávku u kupujícího, a to vhodným způsobem, např. telefonicky nebo na elektronické adrese kupujícího uvedené v objednávce a kupující je povinen objednávku potvrdit. V případě, že kupující objednávku nepotvrdí, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

4.4.   K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzení objednávky, které je kupujícímu zasláno prodávajícím dle bodu 4.2. VOP. Prodávající si však vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až okamžikem zaplacení ceny zboží.

4.5.   Před tím, než kupující uhradí kupní cenu, má právo stornovat objednávku, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Prodávající potvrdí stornování objednávky doručením informačního e-mailu.

4.6.   Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4.7.   Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v e-shopu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoli fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

4.8.   Kupní smlouvu včetně VOP prodávající archivuje v elektronické podobě.

4.9.   Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že budou vyčerpány zásoby prodávajícího nebo prodávající z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodávající má povinnost o takové skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit mu již uhrazenou kupní cenu.

4.10.  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

4.11. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.      Kupní cena a úhrada objednávky

5.1.   Při uzavření kupní smlouvy vybere kupující v průběhu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

b) bezhotovostně platební kartou on-line,

c) v hotovosti.

5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou také náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.   Splatnost kupní ceny nastává bezprostředně v případě bezhotovostní platby od odeslání objednávky.

5.4.   Jedná-li se o platbu bezhotovostním způsobem dle čl. 5.1. VOP je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odeslat kupujícímu potvrzení o zaplacení kupní ceny, a to na elektronickou adresu kupujícího.

5.5.   V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud není kupní cena připsána bezprostředně na účet prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.6.   Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí kupujícím majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci však přechází na kupujícího převzetím zboží.

5.7.   Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.   Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňový doklad bude doručen se zbožím nebo na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.9.   Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Účtenka je vystavována v elektronické podobě a je kupujícímu zaslána na jeho e-mail.

5.10.  Slevový poukaz (voucher) vydaný prodávajícím, na jehož základě je kupující oprávněn uplatnit slevu z kupní ceny za zboží nebo čerpat jinou výhodu, je možné uplatnit pouze jedenkrát v případě, že na slevovém poukazu nebo v rámci marketingové kampaně výslovně uvedeno jinak.

 

6.      Doprava zboží a poštovné

6.1.   Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v e-shopu. Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobu doručení zboží, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. 

6.2.   V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení zboží osobní odběr, je povinen vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo SMS o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Objednané zboží není možné vyzvednout dříve. V odběrném místě bude objednané zboží k dispozici k vyzvednutí po dobu 7 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu nebo SMS o možném vyzvednutí zásilky. Pokud si kupující v této době zásilku nevyzvedne, tak se objednávka považuje za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. V takovém případě je prodávající povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

6.3.   Pokud má prodávající povinnost dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž platí, pokud si kupující nevyzvedne zboží v odběrném místě ve lhůtě k tomu určené.

6.4.   V případě, že z důvodů na straně kupujícího je třeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, pokud nebylo možné dodat zboží z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

 

7.      Dodací lhůty

7.1.   Léčivé přípravky budou kupujícímu odeslány nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby jejich dodání kupujícímu bylo zajištěno nejdéle ve lhůtě tři (3) dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Toto oznámení provede prodávající elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

7.2.  U ostatních přípravků a zboží neuvedených v předchozím odstavci bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky.

7.3.   Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

7.4.   V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoli případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci týkající se porušení obalu nebude brán zřetel.

 

8.      Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

8.1.   V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, resp. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je na základě kupní smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.

8.2.   Projev o odstoupení od smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Prodávající po obdržení odstoupení bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu jeho přijetí a následně bude kupujícího informovat ohledně dalšího postupu.

8.3.   V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) a ustanovením § 1832 odst. 3 OZ nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, jestliže zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

8.4.   Možnost odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu dle bodu 8.1. VOP se nevztahuje na registrované léčivé přípravky bez vady.

8.5.   Kupující je oprávněn zboží vrátit osobně v provozovně na adrese Lékárny Sano, Kladská 916/65a, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí. Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení od smlouvy, prodávající doporučuje vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi. Pokud byla zásilka zaplacena kartou, peníze budou vrácený na stejný účet, v případě platby na dobírku, do Formuláře pro odstoupení od smlouvy, uveďte prosím číslo účtu, kam má být platba vrácena zpět.

8.6.   Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení jeho hodnoty, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7.   Odstoupí-li kupující od smlouvy je prodávající povinen mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.8.   Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, tak prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu prodávající zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal.

8.9.   V souladu s ustanovením § 1837 OZ není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

a) zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

 

9.      Odpovědnost za vady

9.1.   Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy.

9.2.   Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na stránkách www.mojelekarna.cz.

9.3.   Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

9.4.    Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email, fax), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list (ke stažení zde) kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Sano, Kladská 916/65a, 50003 Hradec Králové, Slezské Předměstí) běžným balíkem, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně na výdejní místo nebo jiným způsobem předejte prodávajícímu. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Lékárna zajišťující zásilkový výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

 

10.  Kontrolní orgán

10.1.   Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, telefon: +420 272 185 111, e-mail: [email protected], www.sukl.cz.

10.2.   Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej veterinárních léčivých přípravků je: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 232/56A, 621 00 Brno – Medlánky, telefon: +420 541 518 210, email: [email protected], www.uskvbl.cz

10.3.   Pro obecné informace o rizicích, s nimiž je spojen případný nelegální zásilkový výdej léčiv s využitím elektronických prostředků, navštivte internetové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a/nebo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, e-mail: [email protected].

10.4.   Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování e-shopu, je prodávající.

 

11.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1.  V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující–spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím (dále jen „spor“), pokud se nejedná o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

11.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, oddělení ADR, email: [email protected], web: www.coi.cz/informace-o-adr. Dále může spotřebitel využít Platformu pro řešení sporů on-line, který je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

11.3.   Kupující–spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

12.  Závěrečná ustanovení

12.1.  Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.4. 2021.

12.2.   Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit.