Úvod
Reklamační řád

Reklamační řád

Společnost Sanovia, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ: 28570481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4102 (dále jen jako „Společnost“ nebo „Prodávající“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále jen „reklamace“).

Úvodní ustanovení

-        Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

-        Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu mojelekarna.cz (dále jen „e-shop“).

Práva kupujícího z vadného plnění

-        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;

ii. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;

iv. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

v. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

-        V případě, že se vada projeví v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

-        Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

-        Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

-        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc zcela bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměření době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

-        Bude-li reklamace posouzena oprávněná, má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

-        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

-        Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

i. u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

ii. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo

iii. vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

-      Prodávající reklamaci přijme osobně v lékárně zajišťující zásilkový výdej nebo je možné zaslat reklamaci poštou na adresu této lékárny Lékárna Sano, Kladská 916/65a, 50003 Hradec Králové. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

-       Prodávající doporučuje vracet zboží nepoškozené a kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

-        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Pokud bylo zboží dle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

-        Je-li na prodávané věcí, jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

-        Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

i. Elektronicky na e-mail: [email protected] nebo

ii.Telefonicky na 731 640 804 (Po-Pá od 8:00 do 15:00) nebo

iii. Písemně dopisem zaslaným na adresu lékárny zajišťující zásilkový výdej nebo

iv. Osobně v příslušné provozní době v lékárně zajišťující zásilkový výdej.

-        Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Při zaslání reklamovaného zboží doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit formulář reklamační list ke stažení zde.

-        Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

-        Pro uplatnění reklamace je kupující povinen na své náklady předat prodávajícímu reklamované zboží.

-        Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. § 85 odst. 2 písm. e) zák. č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Proto v případě zaslání léčivého přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné obvyklou poštovní cestou kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat. Kupující má povinnost využít nejméně nákladný způsob na vrácení reklamovaných léčiv.

-        Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, a to e-mailem uvedeným v objednávce bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním protokolu.

-        Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Možnost odvolání

-        Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme se obrátit emailem na adresu [email protected]. Tím není žádným způsobem dotčeno právo zákazníka na mimosoudní řešení sporů či soudní přezkum.