Úvod
Magazín
Osobní údaje a zdravotnictví

Osobní údaje a zdravotnictví

Co jsou osobní údaje ve zdravotnictví, komu může lékař sdělit informace o vašem zdravotním stavu či kdo může nahlížet do vaší zdravotní dokumentace a zda lze tento okruh lidí omezit jsou hlavní otázky článku připraveného ve spolupráci s poradenským portálem Neztratit se ve stáří. Dále rozebereme otázky, kdy je k péči o zdraví nutný váš souhlas a za jakých podmínek můžete být hospitalizováni bez vyjádření souhlasu.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve zdravotnictví jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. číslo občanského průkazu a podobné informace, na základě kterých vás lze identifikovat. Tyto informace musíte lékaři sdělit, aby vám mohl založit zdravotní dokumentaci. Hlavním osobním údajem je zde rodné číslo. To je obsažené ve vaší kartě na konkrétním pracovišti, případně v evidenci nazývající se Národní zdravotnický informační systém. Tyto údaje jsou přísně chráněny proti zneužití. Vedle osobních údajů máte jako pacienti povinnost sdělit zdravotnickému pracovníku všechny závažné skutečnosti týkající se vašeho zdravotního stavu.

Kdo může do dokumentace nahlížet? 

Do zdravotní dokumentace můžete nahlížet vy jako pacient, váš zákonný zástupce nebo opatrovník a dále osoby výslovně určené pacientem. V případě smrti pacienta mohou do dokumentace nahlížet osoby jemu blízké, např. rodiče, potomci či manžel, které újmu na druhém pociťují jako újmu vlastní. Pacient může určité osoby také z nahlížení do jeho zdravotní dokumentace vyloučit. Takovým osobám budou informace poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu a za předpokladu, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví (například z důvodu dědičné nemoci).

Osoby blízké mají také právo na informace ohledně zdravotního stavu pacienta. V případě, že budete schopni vyslovit, jakým osobám může lékař sdělit informace o vašem zdravotním stavu či jakým naopak toto sdělit nesmí, lékař bude postupovat dle vašeho přání.

Informovaný souhlas

Do zdravotnického zařízení můžete být přijati pouze s vaším souhlasem. Je pravděpodobné, že po vás doktor bude chtít tento „informovaný souhlas“ podepsat, aby měl důkaz o tom, že jste s konkrétními zdravotními službami opravdu souhlasili. Konkrétní zdravotní službu můžete samozřejmě také odmítnout, ale pokud by mohl být tímto odmítnutím ohrožen váš zdravotní stav, budete muset podepsat tzv. „revers“, tedy prohlášení o odmítnutí poskytnutí zdravotní služby.

V případě, že pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s určitým zákrokem, je možné, aby za něj tento souhlas vyslovila jiná osoba. Takovou osobu si můžete předem určit a v případě, že žádnou neurčíte, nebo taková osoba není dosažitelná, pak může dát souhlas váš manžel. Pokud ani ten není k dispozici, pak rodič, a když nelze sehnat ani rodiče, pak může souhlas učinit jiná svéprávná osoba blízká, např. sourozenec, dospělý potomek apod.

Dříve vyslovené přání

Souhlas k provedení zdravotního zákroku můžete vyslovit i do budoucna, tedy předtím, než vůbec zjistíte, že takovou zdravotní službu budete potřebovat. Tímto způsobem např. můžete stanovit, že nechcete být uměle udržováni při životě. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy a platí 5 let.

V určitých případech je možné, aby byla pacientovi poskytnuta neodkladná péče, přestože s hospitalizací či s konkrétním zákrokem souhlas nevyslovil (když jeho zdravotní stav neumožňuje, aby souhlas vyjádřil, nebo trpí vážnou duševní poruchou, která by v případě neléčení mohla vést k vážnému poškození zdraví pacienta).

I lékař může odmítnout poskytnutí zdravotní služby

Lékař může odmítnout poskytnutí péče v případě, že se nejedná o neodkladnou péči, odmítnete prokázání totožnosti, pokud hrozí překročení kapacity zařízení nebo když pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu. Dále může ukončit péči, když pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup, neřídí se vnitřním řádem nebo přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem.

Návštěvy ve zdravotnickém zařízení

Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení návštěvy, a to pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta, nebudou ohrožovat ostatní pacienty a proběhnou v souladu s vnitřním řádem daného zařízení. Je možné, že si konkrétní zdravotní zařízení stanoví navíc další pravidla.

Kdo a jak může vyřizovat osobní záležitosti v době hospitalizace?

Existuje okruh osob, které mohou vyřizovat vaše záležitosti za vás. Jednou z klasických forem zastoupení je udělení plné moci. Plná moc musí být písemná a podepsaná, a v určitých případech musí být podpis i úředně ověřen. Bez plné moci vás v běžných záležitostech může zastupovat též váš manžel nebo manželka.

Jak vyřešit přebírání důchodu?

V případě, že existují důvody, pro které nejste schopni sami přebírat váš důchod, můžete určit osobu, která se stane tzv. zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění. Žádost se podává na obecním úřadě v místě trvalého bydliště příjemce důchodu (vás) a žadatelem je osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Tento zvláštní příjemce je povinen dávku používat ve prospěch oprávněného (vás), tedy toho, pro koho je dávka původně určena, a osob, které tento oprávněný vyživuje.

Pro poradenský portál Neztratit se ve stáří

JUDr. David Novotný, advokát

www.neztratitsevestari.cz