Úvod
Magazín
Jak zařídit péči o seniora tak, aby mohl zůstat v domácím prostředí

Jak zařídit péči o seniora tak, aby mohl zůstat v domácím prostředí

Stárnutí je součástí života a dříve či později s sebou může přinést sníženou schopnost soběstačnosti. Pokud si přejete zůstat co nejdéle v domácím prostředí, není vůbec na škodu trochu se porozhlédnout a informovat o možnostech pomoci sociálních a zdravotních služeb v okolí vašeho bydliště. V případě, že si nebudete zcela jistí tím, jakou službu potřebujete, nebo na ni u vás vznikl nárok, neváhejte se obrátit na poradenský portál www.neztratitsevestari.cz. Rádi s vámi všechny varianty probereme a nasměrujeme vás na tu pravou.

 

Služby, které mohou pomoci v domácím prostředí

Pečovatelská služba může poskytovat například pomoc při přípravě jídla, při osobní hygieně nebo při doprovodu k lékaři. Je dobré ujasnit si předem vaše potřeby i požadavky a teprve poté se obrátit na některou ze služeb a domluvit si přesnou formu pomoci.

Osobní asistence nabízí podobnou pomoc jako pečovatelská služba, podstatou je pomoc klientovi na místě a v čas, který si sám vybere, služba může být poskytována bez omezení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Služby denních stacionářů jsou určeny seniorům, kteří bydlí v domácím prostředí, ale rodina je přes den v zaměstnání a nemůže se tak svému seniorovi věnovat. Klientům je zajištěna pomoc, podpora a kontakt s vrstevníky. Služby týdenních stacionářů pak zahrnují zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou péčí. Nabízí se zde obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení uživatelů do běžného společenského prostředí. Vše samozřejmě v závislosti na míře schopností klienta.

Dále je možné využít Centra denních služeb. Hlavním cílem těchto služeb je umožnit klientům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezpečném prostředí. Snahou je individuálně podporovat a co nejvíce rozvíjet soběstačnost tak, aby senioři mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Tísňová péče je sociální služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím distanční hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka (ve formě například hodinek, telefonu, přívěsku nebo pohybového čidla), které má klient neustále u sebe.

Existuje také velké množství kurzů pro seniory (online i v prostředí organizací), trénování paměti a další aktivity.

Mezi zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění patří domácí zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení registrujícího praktického lékaře. Tuto péči poskytují především zdravotní sestry.

Přehled všech registrovaných sociálních služeb najdete v Registru poskytovatelů služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zadáte kraj, okres a případně další požadavky na službu, kterou hledáte, a následně se vám zobrazí poskytovatelé služeb nejblíže vašemu okolí.

 

Při péči v domácím prostředí mohou pomoci také příspěvky od státu.

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti na druhé osobě.

Příspěvek na mobilitu je určen osobám, které pravidelně někam dojíždějí (například k lékaři). Podmínkou je držení průkazu ZTP nebo ZTP/P. Částka je vždy 550 Kč měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je pro osoby, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení a/nebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Může jít o příspěvek na kompenzační pomůcky, jako například různá chodítka, vylepšení bytu apod. Částky jsou různé, záleží na tom, o jakou pomůcku se jedná. Některé kompenzační pomůcky poskytují zdravotní pojišťovny, je proto dobré se na svou pojišťovnu obrátit a zjistit, co vše vám mohou nabídnout. Existují také půjčovny kompenzačních pomůcek.

Výše zmíněné příspěvky vyřizuje Úřad práce, kde je také nutné podat žádost a kde vám v návaznosti na vaší situaci poradí, na které příspěvky máte nárok.

 

Kritické momenty při péči v domácím prostředí

  • Většinu pečujících tvoří členové rodiny, což s sebou může nést jisté kritické momenty.
  • Za nejčastější jev se považují zdravotní problémy pečujících. Péče o seniory znamená pro pečující velkou fyzickou zátěž (časté zvedání, obracení, přenášení atp.). Taková fyzická námaha má za následek potřebu rehabilitace či léčení potíží s tím spojených. Narušené může být také psychické zdraví pečujících.
  • Druhým problémem může být jistá izolovanost pečujících. Často bývají bez pomoci, pro kterou nevědí, kam se obrátit. Péče o blízkého zabere velmi mnoho času a pečujícím tak nezbývá volný čas pro sebe, své koníčky a pro odpočinek.

 

Při hledání pomoci a otázkách ohledně péče doporučujeme obrátit se například na:

Dalším problémem může být nedostatečná podpora ze strany státu – existuje sice mnoho služeb, které zajistí donášku obědů, pomoc s úklidem, pomoc s hygienou. Pečující je ale v přímém kontaktu se svým seniorem nejčastěji a je mu zároveň také největší emocionální podporou.

Kritickým momentem může být také reflexe rodiny, kdy zjistí, že péči v domácím prostředí nezvládají. Péče tedy musí být přerušena či ukončena a senior je následně přeložen do institucionální péče (například do domova pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných atd.). Členové rodiny mohou trpět výčitkami, pocity viny a v některých případech i obviňováním sebe sama, že péči o svého blízkého nedokázali zajistit sami.

Aby se těmto kritickým momentům předcházelo, je dobré v rodině téma představ o stáří otevřít. Každý si své stáří představuje jinak, většina lidí chce zůstat co nejdéle v domácím prostředí, jiní si však své stáří představují v domově pro seniory, kde budou mít zajištěnu komplexní péči, aktivity a budou mezi vrstevníky. Pokud vaše představy budete sdílet s blízkými, budete navzájem vědět, nad jakými možnostmi kdo přemýšlí.

 

Mgr. Lenka Josková

2121