Úvod
Magazín
Deprese

Deprese

Deprese je psychické multifaktoriální onemocnění charakterizované poruchou nálady a přetrvávajícím pocitem smutku a nezájmu. Vyskytuje se častěji u žen (okolo 20–25 %) než u mužů (5–12 %), přičemž pacientů s touto diagnózou stále přibývá. Deprese je v dnešní době významným zdravotním, ale i ekonomickým a společenským problémem.

Klinický obraz

Projevy deprese se zpravidla liší. Společným základem je smutek a neschopnost prožívat radost. Člověk trpící depresemi je pasivní a má pocit beznaděje.

 

Mezi typické projevy patří:

 • poruchy spánku
 • poruchy soustředění a učení
 • únava a vyčerpání
 • nezájem o běžné činnosti
 • snížená chuť k jídlu
 • sebevražedné myšlenky
 • plačtivost
 • pokles libida

 

Od období smutku se deprese zpravidla liší délkou trvání, intenzitou, ale také nepřiměřeností s ohledem na podnět.

 

Podle závažnosti dělíme deprese na lehké, středně těžké a těžké depresivní poruchy, které bývají někdy doprovázeny psychotickými příznaky (tzv. bludy).

Podle původu rozlišujeme deprese endogenní (způsobené poruchou neurotransmiterů) a exogenní (důvodem je některá z vnějších příčin, např. trauma, nemoc, úmrtí).

 

Modely deprese

Etiologie a patologie nejsou doposud zcela objasněny. Jedná se o multifaktorové onemocnění, na jehož vznik mají vliv různé biochemické, genetické a psychologické aspekty.

 • Genetické – nedědí se porucha jako taková, ale tzv. predispozice, tzn. vyšší náchylnost k depresi.
 • Biochemické – nerovnováha mezi hladinou a funkcí neurotransmiterů; jedná se o látky, které přenášejí vzruchy mezi nervovými buňkami. Mezi hlavní neuromediátory patří serotonin, dopamin a noradrenalin.
 • Psychologické – př. sociální faktory.

 

Diagnostika deprese

V rámci diagnostiky deprese se zpravidla vychází z tzv. Mezinárodní klasifikace nemocí (zkr. MKN). Jedná se o klasifikaci vydávanou WHO (Světová zdravotnická organizace), která pojmenovává známá onemocnění, přičemž každému z nich přiděluje samostatný kód sestávající z písmena a kombinace čísel.

K rychlému screeningu mohou pomoci také různé sebeposuzovací dotazníkové metody (Zungova škála deprese, PHQ a jiné).

 

Terapie deprese

Hlavním cílem léčby je potlačit akutní příznaky deprese a dosáhnout remise.

Pokračovací léčba – jejím cílem je udržet pozitivní trend a zabránit vzniku relapsu.

Profylaktická léčba – zabraňuje znovuobjevení příznaků.

 

Farmakoterapie

Lékem 1. volby v terapii deprese jsou tzv. antidepresiva. Jedná se o látky modulující dysbalanci neurotransmiterů. Plného účinku dosahují v průběhu 2–6 týdnů od začátku užívání.

a)     SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) – zvyšují množství serotoninu na synapsích, např. citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, paroxetin.

b)    TCA (tricyklická antidepresiva) – blokují zpětné vychytávání serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Jejich nevýhodou je působení na další receptory a s nimi spojené nežádoucí účinky (sucho v ústech, zácpa, útlum, spavost, porucha sexuálních funkcí, arytmie a další), např. amitryptilin, imipramin, klomipramin, dosulepin…

c)     SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) – používají se jak v terapii deprese, tak v terapii chronické bolesti, např. duloxetin, venlafaxin.

d)     SARI (serotoninový agonista a parciální inhibitor zpětného vychytávání serotoninu), např. trazodon.

e)     DNRI (inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu) – zvyšuje koncentraci dopaminu a noradrenalinu na synapsích, např. bupropion.

f)      NaSSA (noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresiva) – charakteristický je výrazný hypnotický účinek, pozitivní ovlivnění architektoniky spánku a anxiolytický efekt, např. mirtazapin.

g)     IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) – např. moklobemid.

h)     Extrakt z třezalky – používá se v terapii lehkých forem depresí, nevýhodou je interakce s mnoha jinými léčivy a fotosenzitivita.

i)      Ostatní antidepresiva – např. vortioxetin, tianeptin, agomelanin…

 • Anxiolytika

           Rychlá symptomatická úleva od akutních symptomů, vysazují se postupně.

 • Hypnotika

           Antipsychotika – slouží ke zklidnění agitovaných pacientů s bludy.

 

Další metody používané v terapii deprese

 • Psychoterapie – aktivní/podpůrná terapie
 • Fototerapie – léčba ostrým světlem
 • Tělesná aktivita
 • Spánková deprivace
 • Elektrokonvulzivní terapie

 

Použité zdroje informací:

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2016-6-4/deprese-u-vybranych-neurologickych-onemocneni-59451

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007

https://vipharm.cz/deprese

https://www.wikiskripta.eu/w/Deprese

                                                                                                   

PharmDr. Patrícia Čečková

2143