Úvod
Magazín
Přehled sociálních služeb pro seniory

Přehled sociálních služeb pro seniory

Mnoho životních situací může být na počátku řešitelných kombinacemi různých forem pomoci přímo u vás doma, přestože se to na první pohled zdá nemožné. Podívejte se na přehled sociálních služeb pro seniory.

Z mnohaleté praxe na poli poradenství i poskytování sociálních služeb se osvědčilo:

·         dopředu si pojmenovat oblasti a činnosti, které vám dělají v běžném životě potíže a jsou důvodem, proč uvažujete o pomoci další osoby,

·         rozmyslet si dopředu, jak byste si pomoc představovali – kde, jak často i jakým způsobem,

·         řešit nejprve možnosti služeb, které přijdou za vámi domů, až pokud je nelze realizovat ani kombinovat, hledat služby ambulantní a pobytové,

·         oslovovat nejprve spádové služby podle místa vašeho trvalého bydliště, pobytové služby i v místě, které máte rádi a kde to znáte, 

·         nenechat hledání pomoci na poslední chvíli. 

 

Sociální služby mají tři formy poskytování

První možností jsou terénní sociální služby, které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji doma. Nejčastěji se jedná o seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří žijí doma, v bytě či domě, a v jejich životě se objevují činnosti, které jim začínají dělat potíže, a potřebují pomoc druhé osoby. Zpravidla to potom chodí tak, že pracovníci pečovatelské služby či osobní asistenti s klientem tráví určený čas nebo pomohou s činností, se kterou potřebuje dopomoci (může se jednat o nákup, úklid v domácnosti či pomoc s hygienou).

Mezi terénní sociální služby zařazujeme:

Pečovatelská služba – pečovatelé dochází do domácností a ve vymezeném čase mohou pomoci s činnostmi, které seniorovi činí potíže nebo je již sám nezvládne. Nejedná se pouze o dovážku obědů, ale i obstarání nákupů, pomoc při přípravě stravy nebo běžný úklid v domácnosti. Pracovník pečovatelské služby může pomoci i s prováděním hygieny (koupáním, použitím WC) a oblékáním. Využít může klient i pomoci s vyřizováním na úřadech či doprovod při procházkách venku. Před kontaktováním pečovatelské služby je dobré zkusit vytipovat konkrétní činnosti, které seniorovi v životě dělají potíže a s jejichž vykonáváním by chtěl od pečovatelské služby pomoci.

Osobní asistence – je službou, která zajistí pomoc v domácím prostředí klienta ve sjednaném čase. Osobní asistence není sjednávána na konkrétní úkony jako pečovatelská služba, ale na čas, po který bude u seniora přítomen osobní asistent a pomůže mu s činnostmi, které bude v danou dobu vykonávat a potřebuje s nimi pomoci.

Základním rozdílem mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je, že pečovatelskou službu si klient nasmlouvá na konkrétní činnosti, se kterými potřebuje pomoci. Osobní asistenci sjednává na určitý počet hodin denně, kdy je s klientem v jeho bytě či domě osobní asistent a v tento čas pomáhá klientovi.

Jako další se nabízí sociální služby ambulantní. Cílovou skupinou těchto služeb jsou senioři či osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou ohroženi nedostatkem sociálních kontaktů a nemohou nebo nechtějí zůstat po celý den sami ve svém domácím prostředí. Ambulantní služby jsou řešením i v případě, že o seniora či osobu zdravotně znevýhodněnou pečuje někdo z jeho blízkých a při péči v průběhu dne pracuje. Klient potom za ambulantními službami dochází nebo je dopravován, ale není zde ubytován. Mezi ambulantní sociální služby řadíme:

Sociální rehabilitace – je souborem takových činností, které pomohou k nácviku soběstačnosti nebo k procvičování klientových schopností. Cílem je dosažení maximální míry soběstačnosti. Užitečná může být například ergoterapie (mimo jiné pomáhá rozvíjet a cvičit činnosti v běžném životě), trénování paměti (jako prevence zapomínání) nebo reminiscenční terapie (jako pomoc při vybavování vzpomínek).

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – jedná se například o dílny rukodělných činností (podporující jemnou i hrubou motoriku), zájmové kluby či vzdělávací kurzy. Jejich cílem je podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením.

Centra denních služeb – vhodná služba v případě, že blízká rodina je část dne v zaměstnání a senior nechce být celý den jen doma, chce trávit čas ve společnosti svých vrstevníků. Centra denních služeb poskytují ve svých otevíracích hodinách nejen služby aktivizační (zájmové kroužky, trénování soběstačnosti), ale také po dobu přítomnosti v centru mohou klientovi zajistit stravu nebo pomohou s osobní hygienou a péčí o sebe sama.

Denní stacionáře – poskytnou seniorovi denní pobyt s aktivitami mezi vrstevníky, ale také odbornou pomoc například při oblékání, stravování, osobní hygieně, pokud už vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůže klient zůstat v průběhu dne sám doma.

Pokud člověk cítí, že potřebuje péči druhé osoby ve větším časovém rozsahu, tedy celodenně, nabízejí se jako vhodné služby pobytové. Klienty pobytových sociálních služeb se stávají senioři nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, které již ani za podpory druhé osoby nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. V pobytových službách opouští klient (nejčastěji natrvalo) svůj domov a je ubytován v pobytovém zařízení, kde má zajištěnou stravu, aktivity a celodenní pomoc a péči, kterou potřebuje. Mezi pobytové služby patří:

Domovy pro seniory – jsou dlouhodobé sociální služby, které může klient vyhledat v případě, že jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a není již možno ji dlouhodobě poskytovat v jeho domácím prostředí ani za pomoci jiných služeb, např. pečovatelské služby, osobní asistence ani jinými kombinacemi. Nejčastěji jsou obyvateli domovů pro seniory lidé, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo klienti obtížně se pohybující.

Domovy se zvláštním režimem – jsou vhodné pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí či jiným jejím typem a v domácím prostředí již není možnost pomoc zajistit. Poskytování této služby je přizpůsobeno specifikům onemocnění demencí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – zde uvádím kvůli tomu, že občas nastane situace, kdy klient potřebuje dlouhodobou pobytovou sociální službu, nemůže již nadále zůstat ve svém domácím prostředí, ale ještě nedosahuje důchodového věku, a tudíž nemá nárok na umístění v domově pro seniory. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nikoliv věku, což činí hlavní rozdíl mezi nimi a domovy pro seniory.

Chráněné bydlení – může klient vyhledat v případě, kdy souhlasí s přestěhováním se z domácího prostředí do bytu poskytovaného službou chráněné bydlení. Byty chráněného bydlení poskytují na místě organizovanou pomoc, pokud člověk potřebuje pomoc druhé osoby. Mezi služby poskytované v chráněném bydlení jsou kromě poskytování samotného ubytování a pomoci při zajištění stravy, hygieně nebo chodu domácnosti i možnost navštěvovat v místě vzdělávací akce nebo ordinaci praktického lékaře.

Je skvělé, když se rodina o svého seniora může postarat a pečovat v domácím prostředí. Může ale nastat situace, kdy by si například rádi naplánovali týdenní dovolenou, ale zároveň mají obavy, kdo se postará o jejich seniora. Zde se nabízí možnost využití služeb:

Odlehčovací služby – jsou krátkodobé pobytové služby, které můžete vyhledat v případě, že o vás v domácnosti pečuje jiná osoba a například z důvodu její dovolené se o vás nebude mít po tuto dobu kdo postarat. Odlehčovací služba vám poskytne celodenní ubytování, stravu a pomoc.

Týdenní stacionáře – jsou služby, které poskytují několikadenní pobyty v případě, že senior potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Klient může této služby využít v případě, že mu péči v domácím prostředí poskytují například blízcí, ale jsou v pracovních dnech zaměstnáni a nemohou pomoc poskytnout po celý den. Služba týdenního stacionáře poskytne po dobu několika dnů nepřetržitou pomoc druhé osoby, a to ve dne i v noci. Nejčastěji je služba poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku. Víkendy bude senior trávit ve svém domácím prostředí.

Všechny kontakty na jednotlivé služby najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb: iregistr.mpsv.cz/socreg

Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová, vedoucí Centra pro důstojné stárnutí Sue Ryder

1193