Úvod
Magazín
Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?

Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?

Před vlastním ohlédnutím za 25. gerontologickým kongresem v Hradci Králové, považuji za vhodné vysvětlit, jak se lékárny sdružení Moje lékárna staly spolupořadatelem tak významného lékařského kongresu.

Moje lékárna je sdružení nezávislých lékáren čítající téměř 350 lékáren po celé České republice a bylo založeno již v roce 2008. Jeho významnou součástí je specifické vzdělávání lékárníků, na kterém úzce spolupracujeme s Českou gerontologickou a geriatrickou společností. S tímto projektem je od začátku spojeno i vzdělávání veřejnosti a chceme nabídnout kvalitní a užitečné informace jak seniorům, tak jejich rodinným příslušníkům a pečujícím. Spustili jsme proto k našim stávajícím webovým stránkám www.mojelekarna.cz i nový informační portál www.mojestari.cz s radami, jak si udržet zdraví a vitalitu, kde je kladen důraz na poradenství a informovanost. Díky spolupráci se spolkem Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s., byly připraveny i letáky, které se distribuují nejenom v lékárnách Moje lékárna, ale např. i v domovech důchodců, s tématy jako demence, deprese, inkontinence, Alzheimerova nemoc, poruchy polykání ve stáří, bezpečí domova seniora a dalšími více či méně závažnými tématy. Tyto letáky jsou dostupné i ke stažení na našich webových stránkách.

Naše spolupráce s Českou gerontologickou a geriatrickou společností trvá již 10 let a nesmírně si jí vážíme. Jsme hrdi i na možnost být spolupořadateli tak významného lékařského kongresu, který letos oslavil již 25. výročí.
Hlavní téma kongresu „Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“ bylo rozděleno do několika odborných sekcí a jednou z nich byla i lékárenská sekce. Snahou pořadatelů bylo zahrnout problematiku geriatrické péče v co možná nejširším měřítku. Kongres byl pořádán pod záštitou České gerontologické a geriatrické společnosti, Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci tohoto ročníku byla opět umožněna účast i absolventům Univerzity 3. věku.

Vedle tradiční kardiologické tematiky zazněly přednášky z oblasti metabolismu a výživy, diabetologie, neurodegenerativních onemocnění, farmakoterapie a paliativní péče. Kongres navštívilo téměř 300 účastníků a průběh i velké množství pozitivních reakcí pořadatelům potvrzuje, že geriatrie a gerontologie jsou oborem, který má a bude mít nepochybně i v dalších letech co říci, a to nejen geriatrům. Z tohoto důvodu byla i velká účast nás lékárníků ve všech třech sálech, kde kongres probíhal, a každý si našel zajímavé téma pro svou lékárenskou praxi, ale i pro vlastní život.

Lékárenský blok zahájila paní doc. PharmDr. Daniela Fialová z Geriatrické kliniky 1. LF UK Praha a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, která se ve své zajímavé přednášce zabývala pilotními výstupy hodnocení lékových režimů předepisovaných seniorům v akutní hospitalizaci v ČR. Na její přednášku navázala paní PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., z Nemocnice Na Homolce, která popsala Projekt Senior v zařízeních sociální péče v ČR a pilotní výstupy hodnocení lékových režimů užívaných seniory ve spolupracujících zařízeních. Mít pod kontrolou lékovou terapii ve stáří je velký a nelehký úkol pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

V rámci poradenství v lékárnách Moje lékárna je stáří a stárnutí velmi důležité téma, a zřejmě i proto nás organizátoři oslovili s možností prezentace našeho projektu v rámci kongresu s tématem „Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“. Není nutno, aby se zvyšoval věk dožití, aniž by se zvyšovala i kvalita života ve stáří. Je důležité, aby měli lidé na paměti nejenom preventivní prohlídky u zubaře či gynekologa, ale i např. prevenci demence. Příliš se neví, že demence má souvislost i s onemocněním srdce a se způsobem stravování. A že riziko jejího vzniku může snížit zdravý životní styl – cvičení fyzické i duševní, změny v jídelníčku.

Rád bych se zmínil podrobněji o své přednášce, kde jsem se zabýval možnostmi kvalifikovaného poradenství v lékárnách Moje lékárna. Tématu demence se věnuje Moje lékárna i prostřednictvím mobilních poraden, kde se snažíme upozornit na problematiku křehkosti života seniorů, měření kardiovaskulárního rizika a stáří cév a poukázat na riziko demence. Zdůraznit preventivní programy týkající se kardiovaskulárních chorob, demence a malnutrice. Díky umístění mobilních poraden na veřejně dostupných místech má projekt nízkoprahový charakter – lidé nemusí překonávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách specializovaných poradenských center.

Měřením stáří cév a posouzením rizika kardiovaskulárních chorob přispíváme k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, která mají souvislost i s poruchou a úbytkem poznávacích funkcí. V přednášce mapující tento projekt, v rámci kterého nabízíme nejenom základní vyšetření stáří cév, ale také informace o Alzheimerově chorobě a demenci v podobě konzultací. Zájemci si mohou odnést i sadu infomačních materiálů – Na pomoc pečujícím, Dopisy, Jak upravit domov člověka s demencí. Tyto informace vyhledávají i lékaři, sociální pracovníci úřadů nebo pobytových služeb pro seniory, kteří mají zájem především o brožury pro pečující. V přednášce byly představeny také možnosti tréninku paměti, kdy jsou v lékárnách Moje lékárna k dostání odborné pomůcky České alzheimerovské společnosti pro trénování paměti, například tréninkové sady s pexesem, puzzle či pracovní sešity.

Lékařské odborníky na kongresu velice zaujala prezentace dat z dotazníků kardiovaskulárního rizika, kde v databázi máme zpracováno již více než 4300 dotazníků, ale bylo již realizováno přes 7250 konzultací formou dotazníku s výstupem (k 30. 6. 2019). Měření proběhlo ve 156 lékárnách Moje lékárna napříč celou ČR. V rámci těchto dat se snažíme o posouzení možného vlivu a souvislostí údajů z anamnézy s celkovým rizikem kardiovaskulárního rizika a hodnoty z měření stáří cév. Mezi posuzované údaje z dotazníku patří mimo jiné pohlaví, věk, BMI, diabetes, kouření/alkohol, sport, stravovací návyky (pro potřeby posouzení rizika demence jsou zařazeny např. i typ zaměstnání, vzdělání). Právě dotazník mapující životní styl a možnosti prevence, která je na cestě k pevnému zdraví zásadní, může napomoci dostupnosti informací či k jednodušší cestě k odhalení některých nemocí včetně demence.

V rámci tohoto projektu měření stáří cév probíhá nyní i pilotní projekt měření stáří mozku, kdy se snažíme o posouzení možnosti využít on-line testu pracujícího na technice barvově-slovních asociací pro komplexní zhodnocení kognitivní funkce včetně motoriky, připravené ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.

A právě navazující celý blok přednášek v rámci lékárenské sekce byl věnovaný neurodegenerativním onemocněním. Velice zajímavě a poutavě i o tak závažném problému pohovořila paní doc. MUDr. Holmerová, Ph.D., která ve své přednášce zmínila právě i spolupráci na měření mozkových asociací v lékárnách Moje lékárna. Důležité bylo také její sdělení o možnostech péče o nemocné s demencí, jaká je situace v EU a perspektivy. S touto problematikou souvisí Národní plán Alzheimer, jaká je role geriatrické ambulance v péči o člověka s demencí, kterou přednesla paní MUDr. Vaňková Ph.D., z Gerontologického centra v Praze 8.

 

Závěrem lze říci, že všech téměř 300 účastníků kongresu odjíždělo spokojených a doufáme, že získané informace úspěšně použijí ve své praxi. My věříme, že všechna očekávání byla splněna a že se můžeme těšit na další spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností, které patří upřímné a velké poděkování.

248