Úvod
Magazín
Moje stáří aneb farmaceuti z Mojí lékárny radí, jak si udržet zdraví a vitalitu

Moje stáří aneb farmaceuti z Mojí lékárny radí, jak si udržet zdraví a vitalitu

Problematika stárnutí populace prostupuje celou společností. Seniorů přibývá a na nás je zajistit jim veškerou potřebnou péči. Některá onemocnění, která přicházejí s věkem, je možné včas rozpoznat, nebo jim dokonce předejít. Informační a vzdělávací projekt Moje stáří si klade za cíl ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky zajistit široké laické i odborné veřejnosti kvalitní a komplexní informace o problematice stáří.

Interprofesionální spolupráce geriatrů s dalšími lékařskými i nelékařskými obory napříč resorty je zárukou kvality služeb a péče o lidi vyššího věku, jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách. Jedním z příkladů této spolupráce je spolupráce s lékárnami Moje lékárna. Prevence a odborné poradenství jsou tématem, kterým se denně zabývají lékárníci ze sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna. Ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností (ČGGS) připravilo toto sdružení před více než 10 lety projekt certifikovaného vzdělávání lékárníků pod názvem „Moje lékárna pečuje o seniory“. Projekt vzdělávání lékárníků se podařilo posunout i do praktické spolupráce. Ve spolupráci s občanským sdružením GEPA(1) byly vytvořeny informační letáky týkající se např. demence a Alzheimerovy nemoci, poruch polykání ve stáří, nebezpečí pádů. K dostání jsou nejen v lékárnách Moje lékárna, ale i na www.mojelekarna.cz. Pro zákazníky a pacienty lékáren jsou v prodeji pomůcky pro trénování paměti České alzheimerovské společnosti (ČALS), např. Sady pro kognitivní trénink obsahující pexeso, puzzle, reminiscenční karty a pracovní sešity, které jsou velmi užitečné a obsahují úkoly různých obtížností. Lidé, kteří mají někoho blízkého s Alzheimerovou chorobou, vědí, že je někdy obtížné vymyslet nějakou činnost, jež by jejich blízkého zaujala, proto je o pomůcky pro kognitivní trénink zájem. Navíc díky preventivním programům zdravotních pojišťoven lze získat i finanční příspěvek na jejich pořízení.

DNY PAMĚTI

Ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností se ve sdružení lékáren rozvíjí i další projekty, jako jsou např. Dny paměti. Je snaha v lékárnách v rámci kvalifikovaného poradenství umět upozornit na problematiku života s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a zvýšit důraz na včasnou diagnostiku. Včasná diagnóza má zásadní vliv na kvalitu života nemocných a tím i jejich rodin. Důležité je zajistit kvalitní informace o typickém průběhu nemoci a o možnostech podpory lidí s demencí. Naším očekáváním je, že projekt umožní lidem zjistit, jak na tom s pamětí jsou, a eventuálně navštívit specialistu, který nasadí správnou léčbu včas.

Od roku 2008 zdarma vyšetřili pracovníci ČALS více než 8500 lidí ve všech krajích České republiky. Díky navázání spolupráce se sítí lékáren Moje lékárna je pomoc lidem, které trápí zapomínání, ještě blíže. Jak uvádí konzultantka ČALS: „V mnoha případech je problém s pamětí bagatelizován a zaznamenali jsme, kdy praktický lékař tvrdí starším manželům, že zapomíná také, že na tom nic není.Manželé pak přišli na konzultaci k nám ve chvíli, kdy je u manžela rozvinuta pokročilá demence a u pečující manželky počínající, tedy pozdě na léčbu v případě manžela.“

V minulém roce od 22. do 23. září se mohli návštěvníci několika obchodních domů v Brně, Liberci, Praze a Ostravě sejít s poradkyněmi z kontaktních míst České alzheimerovské společnosti. Díky spolupráci se sítí lékáren Moje lékárna tak konzultantky odpovídaly na otázky týkající se poruch paměti, jejich prevence, trénování či měření paměti. Zájemci o problematiku obdrželi zdarma krátkou konzultaci, brožurky pro pečující (Na pomoc pečujícím rodinám, Dopisy), informační letáky týkající se prevence, které obsahovaly také adresář kontaktních míst ČALS a míst, jež nabízejí vyšetření paměti. Zájemci si také mohli v lékárnách sítě Moje lékárna zakoupit doplňky stravy podporující paměť nebo pomůcky pro trénování paměti. Díky umístění tzv. mobilních poraden v obchodních centrech měl projekt také nízkoprahový charakter – lidé nemuseli překovávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách specializovaných center.

Během pátku a soboty navštívilo mobilní poradny téměř 900 lidí, přibližně 4/5 tvořily ženy. Nejvíce zájemců zaznamenalo Brno, v Praze byl naopak větší zájem o poradnu v sobotu. 2/3 návštěvníků mobilních poraden bylo z věkových skupin 50–70 let a více než 70 let.

MĚŘENÍ STÁŘÍ CÉV

Ve spojení s poruchou a úbytkem poznávacích funkcí byla prokázána zvýšená tuhost arterií. Arteriální tuhost je nezávislý prognostický ukazatel kardiovaskulárního rizika. Přímo se odvozuje z rychlosti pulzní vlny (Pulse Wave Velocity, PWV), protože pulzní vlna se pohybuje rychleji v tuhé tepně než v té pružné.

Kardiovaskulární onemocnění jsou totiž v České republice příčinou 50 % úmrtí. Prozatím není zcela potvrzeno, jestli zlepšení arteriální rigidity úpravou životosprávy a nasazením patřičné léčby také dokáže zastavit nebo zpomalit vývoj demence. Bylo však potvrzeno, že cvičení a pohyb, u něhož bylo prokázáno zlepšení arteriální tuhosti(2,3), také dokáže přinejmenším zpomalit pokles poznávacích funkcí (4,5).

Dnes lze provést měření rychlosti pulzní vlny a krevního tlaku jedním přístrojem pomocí jednoduché oscilometrické metody s manžetou na paži. Tato měření nabízejí lékárny sítě Moje lékárna. Do lékáren lidé podle zkušeností lékárníků zavítají pro podobná měření ochotněji než do ordinací. Vnímají je totiž jako otevřenější, nezávaznější. Pochopení významu naměřených hodnot může pacientům pomoci podniknout kroky ke zlepšení zdraví svého srdce. Přesnost měření v porovnání s invazivními metodami (intraaortální katétr, magnetická rezonance atd.) byla detailně prozkoumána a publikována. Význam PWV při hodnocení rizika a při rozhodování o léčbě byl uznán Evropskou kardiologickou společností a Evropskou společností pro hypertenzi. Měření stáří cév je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných kardiovaskulárních chorob.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ

Individuální péče a odborné poradenství je poskytováno seniorům přímo v lékárnách. Farmaceuti z Mojí lékárny však mysleli i na ty, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak prožít své stáří aktivním způsobem, nebo se podílejí na péči o své blízké.

Například webový portál www.mojestari.cz, připravovaný ve spolupráci s klinickými odborníky, poskytuje geriatrickým pacientům a jejich rodinám možnost získat informace o rizikových faktorech Alzheimerovy choroby, jejích projevech a průběhu. Nabízí doporučení pro úpravu zdravého životního stylu a kvalifikovaná vyšetření. Podporuje sebepéči veřejnosti a směřuje léčbu méně závažných onemocnění do lékáren, čímž odlehčuje zátěž v jiných oblastech zdravotnictví (např. v poskytování primární péče).

OVĚŘTE SI, JAK STARÉ JSOU VAŠE CÉVY!

Bezplatné měření staří cév probíhá nejen v lékárnách Moje lékárna, ale i v mobilních poradnách od 21. 9. – 5. 10. v Praze, Ostravě, Olomouci, Břeclavi a Liberci. Informujte se i o možnostech diagnostiky Alzheimerovy choroby, jejích příznacích a možnostech léčby. Více informací naleznete na novém webovém portále www.mojestari.cz připraveném ve spolupráci s klinickými odborníky. Kvalifikovaně poradí, jak si udržet zdraví a vitalitu!

590