Úvod
Magazín
Moje stáří

Moje stáří

Projekt moje stáří je zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby. V rámci zlepšení péče o naše zákazníky jsme rozšířili současně poskytované poradenské služby v lékárnách Moje lékárna i o možnost konzultací ohledně posouzení arteriální tuhosti – stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika.

Cílem je tedy identifikovat osoby ohrožené rizikovými faktory, upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře. V rámci konzultací za pomoci dotazníku zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouření, hypertenzi, diabetes, obezitu, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity. Poté je zaznamenán výsledek měření stáří cév, který vypovídá o tom, zda člověku nehrozí předčasné úmrtí na kardiovaskulární choroby. Výsledky měření lidé obdrží v přehledné zprávě. Pokud se výsledky měření budou nacházet ve žlutém či červeném poli, budete informováni o opatřeních, která mohou zlepšit váš cévní věk, a bude vám poskytnuta odborná zpráva pro lékaře, jenž by měl provést další vyšetření a posoudit váš zdravotní stav. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku. Vyšetření je nejen bezbolestné, ale navíc bezplatné a nezabere více než 10 minut. Jedná se o klinicky ověřenou metodu, kterou bylo dříve možné provést pouze invazivně katétrem nebo radiografií – MR.

Obdobný program běží v EU v Holandsku, Německu, Španělsku, Švýcarsku, ale také už druhým rokem i v ČR. Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o 8 let vyšší než u vašich vrstevníků“, než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Doufáme, že se tím zvýší spolupráce pacientů v oblasti životosprávy, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné léčby, a tím i prevence KV příhod.

Projekt Moje stáří si však neklade za cíl pouze osvětu v oblasti kardiovaskulárních rizik, ale i v oblasti duševního zdraví. Díky prodlužujícímu se věku, změnám životního stylu a prostředí narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku. I z těchto důvodů plánujeme měření stáří cév rozšířit o možnost posouzení mozkových asociací – mozkového stáří, a tím i míru rizika postižení nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, čímž je demence. Počty pacientů s diagnózou demence každým rokem narůstají. V České republice již dnes žije více než 150 000 osob s diagnózou demence. V současnosti neexistuje efektivní léčba, a proto je pro udržení kvality života pacientů zcela zásadní včasná diagnóza umožňující zmírnit dopady onemocnění. Primárním cílem je i zde identifikace jedinců bez příznaků, případně s nespecifickými příznaky, které nepřisuzují demenci a upozornit je na zvýšené riziko a doporučit další konzultaci v případě nutnosti u svého lékaře nebo v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti.

Měření mozkových asociací tedy může upozornit na počínající „problém“, který lze řešit v lékárně pomocí odborného doporučení magistra farmacie či je již nutná konzultace u odborníka/lékaře.

Bohužel v současné době neexistuje žádný test, který by přinesl jasný a stoprocentně jednoznačný výsledek. Je ale také potřeba vyvrátit všechny ostatní možnosti, které by ukazovaly na jinou nemoc způsobující demenci. Diagnózu Alzheimerovy choroby může učinit lékař, který je s touto problematikou obeznámen a má s ní zkušenosti.

I když zatím není jasné, zda zlepšení stavu cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení).

To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

625