Úvod
Pravidla soutěže o mobilní telefon a další ceny

Pravidla soutěže o mobilní telefon a další ceny

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Soutěž o mobilní telefon a další ceny“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost Sanovia, a.s. se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice,   716 00 Ostrava, IČ: 285 70 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4102 (dále jen „pořadatel”).

1.4 Pořadatel soutěže je provozovatelem webové stránky https://www.mojelekarna.cz (dále jen “webová stránka“).

 

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 01.05.2024 do 31.07.2024 (dále jen „doba konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a organizátor podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4.  Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že na webové stránce v době konání soutěže provedou nákup v celkové hodnotě nad 1 200 Kč a jsou na webové stránce zaregistrovaní (dále jen “objednávka”). Soutěžící, kteří objednávku vytvoří, ale neuhradí budou ze soutěže vyloučeni. 

4.2 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.3 Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí. Výhru získá 30 soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže (dále jen „výherci“), přičemž pokud bude počet soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže větší než 30, budou z nich výherci vybráni pomocí funkce náhodného výběru.

4.4 Seznam výherců organizátor zveřejní na webové stránce nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení doby konání soutěže. V seznamu výherců budou uvedena jména a dvě první písmena příjmení výherců dle objednávky, pod kterou soutěžili.

4.5 Každý výherce obdrží náhodnou výhru, kterou je buď:

Každý výherce může získat pouze 1 výhru.

4.6 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 30 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž po zruší.

4.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a jehož odpověď byla správná a který byl náhodně vybrán jako další v pořadí, nebo zda výhru použije jinak.

 

5. Předání výher výhercům

5.1 Výhra v soutěži bude pořadatelem zaslána na adresu, kterou výherce vyplnil v objednávce, a to nejpozději do 1 měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje výherce, a to v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adreasy a doručovací adresy výherce. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců od skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.5 Výherce má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese [email protected], na infolince +420 731 640 804 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.6 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na webové stránce.

7.3 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.4 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.5 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na webové stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

 

V Ostravě dne 15. dubna 2024