Rezervační podmínky

Rezervační podmínky

Všeobecné rezervační podmínky
A. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky upravují postup při rezervaci zboží lékáren na webových stránkách www.mojelekarna.cz.

2. Technický provoz webových stránek www.mojelekarna.cz a jejich správu zajišťuje společnost Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296, Ostrava – Radvanice, 716 00, IČ 28570481, DIČ:CZ28570481, společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4102. Sanovia a.s. není společností oprávněnou provozovat zásilkový výdej léčivých přípravků lékárenskou činnost dle Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tyto podmínky nepředstavují kupní smlouvu ani návrh na její uzavření mezi Sanovia a.s. a zákazníkem, která by byla uzavřena s využitím webového rozhraní www.mojelekarna.cz, a souhlas s těmito podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy.
3. Při rezervaci léčivého přípravku k osobnímu odběru v lékárně uvedené v Seznamu lékáren (dále jen „lékárna“) k uzavření kupní smlouvy nedochází, zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny za cenu uvedenou na webových stránkách www.mojelekarna.cz. Rezervace léčivého přípravku probíhá prostřednictvím nabídky zveřejněné na www.mojelekarna.cz, kde zákazník po vyhledání produktu pomocí vyhledávače provede rezervaci ve vybrané lékárně a následný osobní odběr vybraného zboží. Rezervace není pro zákazníka závazná; kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně (dále "prodávající").
4. Rezervační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při rezervaci zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
5. Ustanovení odchylná od rezervačních podmínek, a to zejména ve vztahu k ceně rezervovaného zboží, je možné sjednat v kupní smlouvě, která bude případně uzavřena přímo mezi zákazníkem – kupujícím a lékárnou - prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními rezervačních podmínek.
6. Znění rezervačních podmínek může společnost Sanovia, a.s.měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění rezervačních podmínek.

B. Uživatelský účet
1. Na základě registrace zákazníka (potenciálního kupujícího) provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět rezervaci zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může zákazník provádět rezervaci zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.
2. Při registraci na webové stránce a při rezervaci zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při rezervaci zboží jsou společností Sanovia, a.s. a lékárnou u které bylo zboží rezervováno považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

C. Uzavření kupní smlouvy
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní www.mojelekarna.cz je informativního charakteru a lékárna - prodávající není povinen se zákazníkem následně uzavřít kupní smlouvu ohledně zákazníkem rezervovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní www.mojelekarna.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní www.mojelekarna.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost lékárny - prodávajícího uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek.
3. Při rezervaci zboží v lékárně uvedené v Seznamu lékáren (dále jen „rezervace“) k uzavření kupní smlouvy nedochází v okamžiku odeslání rezervace, zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny za cenu uvedenou na webových stránkách www.mojelekarna.cz. Rezervace léčivého přípravku probíhá prostřednictvím nabídky zveřejněné na www.mojelekarna.cz, kde zákazník po vyhledání produktu pomocí vyhledávače provede rezervaci ve vybrané lékárně a následný osobní odběr vybraného zboží. Rezervace není pro zákazníka závazná; kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně. O tom, kdy je zboží připraveno ve vybrané lékárně k vyzvednutí, je zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v průběhu rezervace. Vybrané zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 10 dnů. V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.
4. Podmínkou platnosti rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vyplněním registračního formuláře, či rezervace v rámci webového rozhraní www.mojelekarna.cz zákazník dává společnosti Sanovia, a.s. a lékárně (potenciálnímu prodávajícímu) souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho rezervacích.

D. VYZVEDNUTÍ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ
Zákazník je informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v průběhu rezervace o termínu možného uzavření kupní smlouvy a osobnímu vyzvednutí rezervovaného zboží ve vybrané lékárně. Vybrané zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 10 dnů.  
V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.
Zboží lze v lékárně zaplatit v hotovosti nebo platební kartou (pokud vybraná lékárna využívá platební terminál). Cena objednávky platí pouze při platbě v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem. Internetovou objednávku nelze hradit dárkovými či platebními poukázkami nebo šeky. Případné slevy nelze kombinovat.

E. Stornování rezervace
Rezervaci lze kdykoli stornovat telefonicky nebo emailem. V případě, že si zákazník nevyzvedne zboží v dané lékárně ve lhůtě připravené k vyzvednutí zboží, tj. ve lhůtě 10 dnů, je rezervace stornována automaticky.
F. Změna rezervace
1. Zákazník může rezervaci jakkoliv změnit telefonicky nebo emailem, a to nejpozději do 1 dne od okamžiku, kdy zákazník obdržel e-mailem potvrzení o tom, že je zboží připraveno k odběru na lékárně.

2. Pokud lékárna z jakéhokoliv důvodu (nedostatek zboží skladem, ukončení výroby,...) nemůže dodat rezervované zboží nebo pouze jeho část, bude o této skutečnosti informovat zákazníka pomocí e-mailu. 

G. Další informace

Zákazník nabývá vlastnictví k rezervovanému zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží a osobním převzetím zboží v jím vybrané lékárně, u které si zboží zarezervoval.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z případně uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a lékarnou je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Lékárna je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Sanovia, a.s. za účelem vyřízení rezervace zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů v Rezervačním systému Moje lékárna, který je dostupný na stránkách www.mojelekarna.cz.

H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Sanovia, a.s. a lékárnou, a to pro účely realizace práv a povinností z případné kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při rezervaci provedené z webového rozhraní www.mojelekarna.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Sanovia, a.s. a lékárnu o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti Sanovia, a.s. a lékárně odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Sanovia, a.s. a lékárny u které si rezervoval zboží.

V případě, že by se zákazník domníval, že společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat společnost Sanovia, a.s. nebo lékárnu o vysvětlení,

- požadovat, aby společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna povinna tuto informaci předat. Společnost Sanovia, a.s. nebo lékárna má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

I. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti Sanovia, a.s. nebo lékárny a nebo souvisejících s projektem a webovým rozhraním www.mojelekarna.cz  na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu zákazníka.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervaci na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

J. Doručování

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou zákazníkem  při rezervaci zboží aniž by se registroval.

K. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený těmito podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení rezervačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky rezervačních podmínek vyžadují písemnou formu.

L. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Ostravě dne 10.7.2016


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!