Co je to arytmie?

Srdeční arytmie je abnormální srdeční rytmus, obvykle změna rychlosti nebo pravidelnosti v činnosti srdce, zachytitelná na EKG. Srdeční arytmie jsou častým projevem základního srdečního postižení, vyskytují se však i u lidí bez prokazatelného kardiálního onemocnění. Závažnost arytmií je různá, od zcela nevýznamných projevů nevyžadujících léčbu až po fatální arytmie, které vedou k náhlé srdeční smrti.

Tato hlediska ovlivňují i indikaci k jejich léčbě. Optimální terapie je určována nejen samotným typem arytmie, ale také funkčním stavem levé komory, celkovým stavem nemocného a řadou dalších faktorů.

Srdečními arytmiemi označujeme obecně poruchy srdečního rytmu. Z klinického hlediska pak rozlišujeme zejména bradyarytmie, kdy je srdeční frekvence nižší než 60 tepů za minutu, a tachyarytmie, u nichž je srdeční frekvence vyšší než 100 tepů za minutu.

Arytmie jsou nejčastěji projevem základního srdečního onemocnění (především ICHS). Ale mohou se vyskytovat také v nepřítomnosti strukturního postižení srdce, vznikají na základě změn vnitřního prostředí (především změny hladiny draslíku, hořčíku a vápníku) na základě poruch, hormonální nerovnováhy (například změny funkce štítné žlázy a dřeně nadledvin), toxickým působením alkoholu a drog, akutní bolestí, chronickým stresem, při různých patologických stavech jako je anémie, arteriální hypertenze, arteriální hypotenze a podobně, nebo se manifestují vlivem některých léků (hlavně tricyklická antidepresiva, antiarytmika).

Nejčastější příčiny poruch rytmu

 • Poškození myokardu
 • Změna vnitřního prostředí a hormonální vlivy
 • Změna tonu vegetativního nervstva
 • Vliv léčiv: léky buď přímo ovlivňující vnitřní prostředí nebo tonus sympatiku, uvolňování serotoninu či QT interval

Obecné projevy arytmií

Projevy arytmií mohou být trojího typu:
 1. Hemodynamické – změna vnitřního prostředí, hodnoty pH, např. selhání levé nebo pravé komory, změna molarity, změněné parametry krevního tlaku, teploty, tepové frekvence atd.
 2. Elektrické – poruchy kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních předsíních. Důsledkem jsou pak chaotické, nepravidelné stahy svalových vláken a tím pádem i ztráta koordinované činnosti srdečních předsíní, tedy i ztráta jejich čerpací funkce.
 3. Subjektivní – rychlé bušení srdce, nepravidelnost tepu, dušnost, celková slabost, nevýkonnost.

Mezi klinické příznaky srdečních arytmií řadíme: palpitaci (bušení srdce, zvýšené uvědomování si srdečního rytmu, pocit neobvykle rychlého, pomalého, či nepravidelného rytmu), dušnost, únavu, synkopu, hypotenzi (nízký krevní tlak), snížený minutový srdeční výdej, šok nebo náhlou srdeční smrt.

Možnosti léčby

 • Úprava životního stylu
 • Farmakologická verze fibrilace síní v sinusový rytmus – antiarytmika (propafenon, amiodaron, sotalolol)
 • Kontrola frekvence a optimalizace srdeční frekvence na 60–80 úderů/min, digoxin, beta blokátory, verapamil, diltiazem
 • Prevence tromboembolických komplikací – zde se používá léčba antikoagulační (warfarin) a antiagregační (aspirin)
 • Implantace kardiostimulátoru (dočasná nebo trvalá kardiostimulace)
 • Elektrická kardioverze (defibrilace)
 • Chirurgická léčba
 • Farmakologická léčba pomocí antiarytmik (propafenon, amiodaron, sotalolol – farmakologická verze fibrilace síní)

Krevní tlak

Pro včasnou diagnózu arytmie a její léčbu je důležitá pravidelná kontrola krevního tlaku, který si pacienti mohou v případě potřeby častého měření měřit sami doma, případně dochází k  lékaři nebo mohou požádat o jeho změření v lékárně. Krevní tlak lze měřit pomocí fonendoskopu tonometrem, který se skládá z okluzní gumové manžety a  manometru. Nejpoužívanější jsou rtuťové manometry případně aneroidní manometry. Tyto jsou základní výbavou každé ordinace lékaře. Pro měření tlaku v lékárně je až na výjimky dostupné měření tlaku automatickým elektronickým tonometrem. Hodnoty krevního tlaku a tepové frekvence se v digitální formě ukazují na displeji přístroje. Takové tlakoměry je možné zakoupit a provádět tak měření tlaku i u sebe doma.

Při používání stále stejného způsobu měření jsou hodnoty diastolického tlaku měřené oscilometricky dostatečně spolehlivé. U pacientů s poruchami srdečního rytmu, především s fibrilací síní, může být automatické oscilometrické měření krevního tlaku méně spolehlivé. U těchto pacientů je vhodné doporučit ověření naměřených hodnot tlaku krve ještě i rtuťovým manometrem.

Technika měření krevního tlaku

Standardně se měří krevní tlak vsedě po předchozím 5–10minutovém uklidnění, v klidné místnosti s optimální teplotou (rozhodně není vhodné měřit tlak okamžitě po směšném příchodu do ordinace a podobně). Při měření pacient nesmí mluvit, protože při hovoru se krevní tlak přirozeně zvyšuje. Důležité je zvolit manžetu adekvátní velikosti.

Manžetu hladce naložíme na volnou paži tak, aby loketní jamka zůstala nepřekryta. Manžeta nesmí být naložena ani příliš volně, ani zaškrcovat paži – těsný oděv na ruce je nutné sundat. Pacient sedí u stolu, horní končetina je volně položena na stole, kde je umístěn tonometr. Tak je zajištěno, že je paže přibližně na úrovni srdce. Měření ve stoje je důležité u starších, nemocných a diabetiků s hypertenzí pro častější možnost ortostatické hypotenze.

Krevní tlak je možno měřit na obou pažích, přičemž za fyziologický rozdíl v hodnotách považujeme max. do 10 mm Hg. Optimálně opakujeme měření třikrát v intervalu 1-2minuty, přičemž první hodnota bývá nejvyšší, druhá a třetí jsou nižší a liší se mezi sebou málo.

Hodnoty naměřené v  lékárně automatickým elektronickým tonometrem jsou pouze orientační. K  potvrzení naměřených hodnot tlaku krve v lékárně a z nich vyvozených vyhodnocení kardiovaskulárního rizika je doporučeno pacienta odeslat k  lékaři k  měření tlaku v ordinaci rtuťovým manometrem.

V žádném případě není radno zanedbávat jakéhokoliv podezření na srdeční arytmii, protože mohou být indikátorem závažného a  život ohrožujícího srdečního onemocnění.

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!