193

ACC LONG Hot drink 600mg 10 sáčků

Výrobce: Sandoz
Typ: Volně prodejné léky
Nákupem toho produktu získáte: 2 body
Cena obvyklá*:
149,- Kč s DPH
Vaše cena:
149,- Kč s DPH
SUKL: 0181093
PDK: 2996677
Účinná látka:
Acetylcystein
počet kusů  

Popis:

ACC Long Hot Drink je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice .U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu, mukoviscidózy a u krčních onemocnění (zánět hrtanu) smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg užívat.
Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
Jestliže jste alergický/(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let.
Upozornění a opatření
Před zahájením užívání tohoto přípravku se nejprve poraďte s lékařem, pokud jste diabetik (máte cukrovku), máte bronchiální (průduškové) astma, - jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy
Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom- závažné kožní onemocnění charakterizovanéodlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom- závažnékožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinunově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončeteužívání tohoto přípravku.
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu asvědění.
Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long HotDrink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) můžepro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacíchcestách.
Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouzena přímé doporučení lékaře.
Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu,polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink600 mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jinýchntibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim,cefixim a lorakarbef).
Při současném užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevníchdestiček.
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg s jídlem a pitím
ACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle. Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.
Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neovlivňuje.
Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu: 1 sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.
Upozornění pro diabetiky: 1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek.

Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá
Přípravek užívejte vždy v souladu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:
Dospělí a mladiství od 14 let užívají obsah jednoho sáčku jednou denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).
U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U nemocných s mukoviscidózou se léčba zahajuje nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 30 kg, může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg.Rozpusťte ACC Long Hot Drink 600 mg ve sklenici teplé vody (max. 60 °C) a vypijte po jídle co nejteplejší.
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long Hot Drink 600 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i ACC Long Hot Drink 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Méně časté nežádoucí účinky Ušní šelest Zánět ústní sliznice, bolest břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a pocit na zvracení Bolest hlavy, horečka, alergické reakce (svědění, kopřivka, vyrážka, zčervenání kůže, zúžení průdušek, zrychlený tep, pokles krevního tlaku)
Vzácné nežádoucí účinky Dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění přecitlivělým ve spojitosti s průduškovým astmatem
Velmi vzácné nežádoucí účinky Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
Navíc se v souvislosti s podáváním acetylcysteinu velmi vzácně vyskytlo krvácení, zčásti na podkladě alergické reakce.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace
Co přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku. Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa,citronové aroma, tekuté medové aroma.
Jak ACC Long Hot Drink 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tepelně uzavřený trojvrstvý sáček z polyethylenu/Al/papíru obsahující homogenní bílý prášek s vůní citronu a medu. Jeden sáček obsahuje 600 mg acetylcysteinu.
 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acetylcystein. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!* Cena obvyklá se může v jednotlivých lékárnách lišit

 

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek Moje lékárna:


Informace o zasílání novinek

Navíc ani korunu!

Výrobky Moje lékárna - Testováno na kvalitu

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

mojeplazma.cz - darujte krevní plazmu